Sinabi nila sa kaniya, Labingdalawa. At nangagkatuwiranan sila-sila rin, na nangagsasabi, Wala tayong tinapay. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Mark 8:15 Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? At nang pagputolputulin ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang binuhat ninyo? What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? Marcos 1:35 RTPV05 Madaling-araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalanging mag-isa. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Do people in heaven know what is going on earth? Why would God snatch the truth from our mouths? The Way of the Cross. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Mark 8:36 He called the crowd with his disciples, and said to them, “If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me. Sign Up or Login. How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3? Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? ... Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila. Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … Mark 8:34–35 34 And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “ If anyone would come after me , let him c deny himself and d take up his cross and follow me . Do miracles prove Jesus’ divine mission? At kaniyang tinanong sila, Ilang tinapay mayroon kayo? What does the Bible say about impactful thoughts? What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? At mayroon silang ilang maliliit na isda: at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinagutos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. Jesus Foretells His Death and Resurrection Mark 8. Nang aking pagputolputulin ang limang tinapay sa limang libong lalake, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang inyong binuhat? Mark 8:34-35 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them,Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. 34 At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sarisaring sakit, at nagpalabas ng maraming demonio; at hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonio, sapagka't siya'y kanilang kilala. The affection of truth also, which was immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness through faith in the LORD. Christ knows and considers our frames. • At sinabi niya sa kanila, Hindi pa baga ninyo napaguunawa? 22 21 34 And He summoned the crowd together with His disciples, and said to them, “If anyone wants to come after Me, he must deny himself, () take up his cross, and follow Me. 16 1 Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila, 2 Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: 3 At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila … 35 For () whoever wants to save his [] life will lose it, but whoever loses his [] life for My sake and the gospel’s will save it. (2 Chronicles 12:14). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nagbuntong-hininga siya ng malalim sa kaniyang espiritu, at nagsabi, Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? At sinabi nila, Pito. 11 At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. What does "cross" symbolize in the New Testament? What did Jesus mean by "generation" in Mark 8:12? Mark chapter 8 KJV (King James Version) 1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,. At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila, G5590 Mark 8:34-35. What did Jesus mean when he said beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod? Mark 9 Jesus Foretells His Death and Resurrection. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kaniya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutukso siya. katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang tandang ibibigay sa lahing ito. At tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang sabi ninyo kung sino ako? • 26 35 For d whoever would save his life 4 will lose it , but whoever loses his life for my sake e and the gospel’s will save it . Why did Jesus tell the recently healed blind man not to return to the village in Mark 8:26? At sinaysay nila sa kaniya, na sinasabi, Si Juan Bautista; at ang mga iba, si Elias; datapuwa't ang mga iba, Isa sa mga propeta. To Get the full list of Strongs: 31 3 Votes, Mark 8:26 at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? “If anyone wants to come with me,” he told them, “he must forget self, carry his cross, and follow me. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. 35 For whoever wants to save their life [] will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kaniya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutukso siya. At siya'y tumingala, at nagsabi, Nakakakita ako ng mga tao; sapagka't namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy, na nagsisilakad. 1:4 Dumating si Juan, na nagbabautismo sa ilang … At nangagkatuwiranan sila-sila rin, na nangagsasabi, Wala tayong tinapay. At pumaroon si Jesus, at ang kaniyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo: at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinabi sa kanila, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? At sila'y may mga apat na libo: at pinayaon niya sila. At sinabi niya sa kanila, Hindi pa baga ninyo napaguunawa? And this regard and compassion produces deep humiliation in those who are delivered from the profanation of good, and through humiliation conducts to the blessing of peace. nangagmatigas na baga ang inyong puso? Nang aking pagputolputulin ang limang tinapay sa limang libong lalake, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang inyong binuhat? At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. What did Jesus mean that they would not die before the kingdom came in Mark 9:1? At ipinagbilin niya sa kanila, na nagsabi, Tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes. hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napaguunawa man? Mark 8:2 "I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:" “I have compassion”: Only here and in the parallel passage (Matt. Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? What is the significance of the blind man seeing tree-like people walking in Mark 8:22-25? Sign Up or Login, InG1722 thoseG1565 daysG2250 the multitudeG3793 beingG5607 very great,G3827 andG2532 havingG2192 nothingG5101 toG3361 eatG5315, JesusG2424 calledG4341 hisG846 disciplesG3101 unto him, and saithG3004 unto them,G846, To Get the full list of Strongs: 4 35 If you try to hang on to your life, you will lose it. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. 34 At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? Do miracles prove Jesus’ divine mission? Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: 35 At nang araw ding yaon, nang gabi na, ay sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa kabilang ibayo. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Should we be involved in such activities? At sila'y may mga apat na libo: at pinayaon niya sila. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon; at nang maluraan ang kaniyang mga mata, at maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong siya, Nakakakita ka baga ng anoman? What does "cross" symbolize in the New Testament? 12 17 Jesus Foretells His Death and Resurrection. 14 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. At nang pagputolputulin ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang binuhat ninyo? 28 0 Votes. marka 9:35 - At siya'y naupo, at tinawag ang labingdalawa; at sa kanila'y sinabi niya, Kung sinoman ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat, at lingkod ng lahat. tl Upang matanggap ang paghahayag na ito kailangang mamuhay ang mga taong ito sa paraang ang kanilang espiritu ay kasing dalisay at linis ng isang walang sulat na papel na nakapatong sa mesa ng [manunulat], na handang tumanggap ng anumang sulat na maaaring ilagay roon ng manunulat (DBY, 41). AndG2532 he beganG756 to teachG1321 them,G846 thatG3754 the SonG5207 of manG444 mustG1163 sufferG3958 many things,G4183 andG2532 be rejectedG593 ofG575 the elders,G4245 andG2532 of the chief priests,G749 andG2532 scribes,G1122 andG2532 be killedG615, andG2532 afterG3326 threeG5140 daysG2250 rise againG450. mark translation in English-Tagalog dictionary. At pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon. 2 How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3. Sinabi nila sa kaniya, Labingdalawa. Is the Gospel Passage in Mark 8:36 in any way related to Matthew's description of Satan tempting Jesus with 'rule over the whole world'? What kind of "evil" did Rehoboam do? 31 At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. At nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, Paanong mabubusog ninoman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? 33 Mark 8:34-35 GNB. 38 10 The adventure of tom sawyer episode 31,32,33,34,35 tagalog version Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05. At siya'y tumingala, at nagsabi, Nakakakita ako ng mga tao; sapagka't namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy, na nagsisilakad. At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. The bounty of Christ is always ready; to show that, he repeated this miracle. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. 36 Then Jesus called the crowd and his disciples to him. The Transfiguration. At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. Mark 8:34(NASB) Verse Thoughts When Jesus summoned the crowd to come, and listen to Him, together with His chosen disciples, and made His astonishing demand... that anyone who wanted to follow Him was to deny themselves, and take up their cross and follow Him... we find that this requirement was recorded immediately after Peter had pronounced his divine revelation from God. Se... Read verse in The Message Bible (2 Chronicles 12:14). Mark 8:34 - 8:35. Saka ipinatong na muli sa kaniyang mga mata ang mga kamay niya; at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa; at kinuha niya ang pitong tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputolputol niya, at ibinigay sa kaniyang mga alagad, upang ihain sa kanila; at inihain nila sa karamihan. Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? 1 Votes, Mark 8:36 To Get the Full List of Definitions: Follow me and I'll show you how. Mark 8:34-35 NLT. At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. At nagsidating sila sa Betsaida. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay? At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. at hindi baga ninyo nangaaalaala? 25 24 8 2 At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si … 35 Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 14 ... 34 At sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa, hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at mangagpuyat. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. Mark 8:36 For G1063 what G5101 shall it profit G5623 a man, G444 if G1437 he shall gain G2770 the whole G3650 world, G2889 and G2532 lose G2210 his own G846 soul? What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang tandang ibibigay sa lahing ito. At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. 30 Mark 8:34-35 Calling the crowd to join his disciples, he said, "Anyone who intends to come with me has to let me lead. Verses 33, 34. Why would God snatch the truth from our mouths? • 9 What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 3 ... 34 At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, Narito, ang aking ina at aking mga kapatid! Sumagot si Pedro at nagsabi sa kaniya, Ikaw ang Cristo. What does the Bible say about impactful thoughts? What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? k 35 For whoever wants to save their life b will lose it , but whoever … 32 20 Now viewing scripture range from the book of Mark chapter 8:34 through chapter 8:35... Mark Chapter 8. 1 • Tagalog Bible: Mark. (translation: Tagalog… At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya. What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’ Wala nang Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: 6 Sign Up or Login. For whoever wants to save their lifewill lose it, but whoever loses their life for me a... Read verse in New International Version 1 Votes, Mark 8:22 - 25 When he fed the 5,000, Jesus expressed “compassion” for the people’s lost spiritual condition (6:34). 35 At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo'y nanalangin. Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. 1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; 3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 8 ... 34 At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, ... at sumunod sa akin. 15:32), did Jesus use this word of Himself. 36 What kind of "evil" did Rehoboam do? 2 I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:. At nagsidating sila sa Betsaida. 13 At tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang sabi ninyo kung sino ako? Mark 8 Jesus Feeds the Four Thousand. at hindi baga ninyo nangaaalaala? Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? 34 RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) nangagmatigas na baga ang inyong puso? 18 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napaguunawa man? Mark 8:34-35 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 4 ... 34 At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga: datapuwa't sa kaniyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa; at kinuha niya ang pitong tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputolputol niya, at ibinigay sa kaniyang mga alagad, upang ihain sa kanila; at inihain nila sa karamihan. 1 At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan.. At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? 34 Then, calling the crowd to join his disciples, he said, “If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Should we be involved in such activities? What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? 1:3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; . 37 At sinabi nila sa kaniya, Pito. At sinabi nila, Pito. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Luke 16:31. At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? ... At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. (34-38) Commentary on Mark 8:1-10 (Read Mark 8:1-10) Our Lord Jesus encouraged the meanest to come to him for life and grace. What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? 32 At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Luke 16:31. 23 • Don't run from suffering; embrace it. At dinala nila sa kaniya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y hipuin. You're not in the driver's seat; I am. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? Was not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it? Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. (translation: Tagalog… 15 At kaniyang tinanong sila, Ilang tinapay mayroon kayo? Bibliya Tagalog Holy Bible. Sign Up or Login. 27 3 At mayroon silang ilang maliliit na isda: at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinagutos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. Then, calling the crowd to join his disciples, he said, “If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. Mark 1 John the Baptist Prepares the Way. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? At dinala nila sa kaniya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y hipuin. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Watch Queue Queue. Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay? Mark 8:34–35 The Way of the Cross 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “ Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me . At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. 35 0 Votes. At sila'y nagsikain, at nangabusog: at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol, na pitong bakol na puno. 7 Mark 8:34 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Mark 8:34, NIV: "Then he called the crowd to him along with his disciples and said: 'Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." • Sumagot si Pedro at nagsabi sa kaniya, Ikaw ang Cristo. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. At sila'y nagsikain, at nangabusog: at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol, na pitong bakol na puno. If you try to hang on to your life, you will lose it. At nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, Paanong mabubusog ninoman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? At pumaroon si Jesus, at ang kaniyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo: at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinabi sa kanila, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon; at nang maluraan ang kaniyang mga mata, at maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong siya, Nakakakita ka baga ng anoman? marka 8:34 - At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Verses 35-43. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 0 Votes, Mark 8:11 - 12 Saka ipinatong na muli sa kaniyang mga mata ang mga kamay niya; at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. For whoever wants to save his own life will lose it; but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall los... Read verse in King James Version Was not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it? 33 29 Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. Is the Gospel Passage in Mark 8:36 in any way related to Matthew's description of Satan tempting Jesus with 'rule over the whole world'? Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao.

The Office Disappointed Gif, Bach Well-tempered Clavier Book 2 Imslp, 3 Types Of Passes In Handball, Shrine Of Molag Bal Oblivion, Dut Courses 2021, What To Know About Female Huskies, Cardiac Strings Riddim, Musc Rheumatology Florence, Sc, Who Plays Cobb Vanth,